Høringssvar til Byudvikling Spørring Nord:

Link: https://docs.google.com/document/d/1Lt3V0j5vgvDXk61gK0K7qkb5opqqHW25pldbiYd2tx4/edit?usp=sharing

Aarhus Kommune

Teknik og Miljø

Plan

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Spørring, den 19. november 2022

Høringssvar vedrørende boligområde ved Røvedvej nord for Spørring

Vi er meget positive over for den videreudvikling af vores landsby og område, som denne lokalplan forhåbentlig bliver en del af. Vi håber, at denne udvikling af vores landsby giver grobund for en bæredygtig fremtid for vores by og skaber et sundt landsbymiljø. Vi håber, at man i udviklingen af området vil se på Spørring som en helhed med øje for sammenhængskraften og det naturlige, historiske centrum af byen.

Vi takker for muligheden for, at vi kan afgive et høringssvar på vegne af byen. Vi vil i det følgende fokusere på de gode takter, som er indeholdt i lokalplanforslaget, men også på de punkter, hvor vi med vores indgående kendskab til området og lokalmiljøet, må pointere en række uhensigtsmæssigheder. Vi håber, at man i det videre arbejde, vil lytte til disse input.

I debatoplægget skitseres en række generelle spørgsmål til videre dialog. Dem har vi nedenfor svaret på i den angivne rækkefølge (spørgsmålene er angivet med fed tekst). Til sidste har vi svaret på de specifikke spørgsmål (også angivet med fed tekst), som også er skrevet ind i debatoplægget.

Generelle spørgsmål:

Hvilke potentialer og udfordringer ser du i området? 

Vi ser gode potentialer for at skabe et område, hvor der imødekommes noget af den efterspørgsel efter boliger, som vi oplever i området. Vi ser også en specifik efterspørgsel efter seniorboliger, som ikke på nuværende tidspunkt er omtalt i planen.

Vi ser den største udfordring for det nye område er at skabe sammenhæng med resten af byen. Den nye bydel skulle nødigt resultere i en opdeling af byen. Her ser vi især en udfordring i forhold til de relativt få adgangsmuligheder fra resten af byen, der er til det nye område. Løsningen på denne udfordring består, som vi ser, i at oprette gode stisystemer til resten af byen, en udvikling af Ågade, så der tages højde for den øgede trafik, eller helt nye adgangsveje til området.

For at udvikle vejforholdene og tilgodese de bløde trafikanter, kunne det i planlægningen overvejes at anlægge Ågade som en “2 minus 1 vej”. 

Hvordan skaber vi en god sammenhæng mellem området og den eksisterende by?

Spørring har allerede et naturligt bycentrum ved fælleshuset, byens kirke og et aktivitetscentrum ved Grøntoppen og boldbanerne. Det vil vi gerne bibeholde og udvikle. Derfor skal det nye område ikke skabe et konkurrerende centrum, men supplere det eksisterende. De dele af det nye område, som ikke skal anvendes til boliger, bør have dette for øje. Med regnvandsbassin og de store niveauforskelle i det nye område samt placeringen nær Spørring Folkeskov ser vi, at det vil være oplagt at anvende det nye område til rekreative forhold i sammenhæng med de allerede eksisterende. Det vil også supplere og skabe gode rammer for anlæggelse af en daginstitution i området.

Dernæst bør det nye områdes stisystemer binde området sammen med resten af byen. Det vil også imødekomme noget af den belastning, som ellers kunne opstå på de eksisterende veje til området. Her skal der selvfølgelig tages højde for eksisterende bebyggelse, Spørring å og muligheder i forhold til jordforhold.

Endelig mener vi, at den nye bebyggelse bør tage hensyn til sammenhængen med landsbyens øvrige bebyggelse. Derfor mener vi, at man bør etablere de nye boliger i samme stil og med samme karaktertræk som det eksisterende byggeri med saddeltag og længehuse. Vi mener ikke, at det er foreneligt med højere etagebyggeri end 8,5 m.

Hvordan kan fællesskaber og byrumskvaliteter indtænkes i området? 

Vi mener som nævnt ovenfor, at fællesskab og byrumskvalitet understøttes ved, at det nye områdes offentlige arealer ikke bliver konkurrerende til de eksisterende offentlige arealer. Men vi tænker, at det nye område netop kunne supplere mulighederne i forhold til rekreation og aktiviteter for byen. Det kræver dog et veludviklet stisystem og omtanke for adgangsforhold.

Der arbejdes med at etablere en torvedannelse med bl.a. dagligvarebutik og daginstitution, hvor regnvandsbassinet forhåbentlig kan fungere som en form for gadekær. Har du idéer til, hvordan dette torv kan indrettes og hvilke funktioner torvet kan indeholde som et supplement til byens øvrige samlingssteder? 

Vi mener, at det er oplagt, at det nye område med regnvandsbassin/gadekær kommer til at være et rekreativt centrum i den nye del af byen. Det kunne omfatte etablering af legepladser, bålplads/grillområde og broanlæg til vandaktiviteter for byens unge. Man skal have for øje, at området har store niveauforskelle, som bør anvendes positivt for området.

Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for den kommende planlægning?

Det er afgørende for det nye områdes udvikling og den eksisterende by, at der etableres alternative adgangsveje til området. Ellers risikerer vi, at det nye område vil belaste og opdele byen i stedet for at samle og supplere det eksisterende miljø. Det, mener vi ikke, er indtænkt i tilstrækkelig grad i planen på nuværende tidspunkt.  

Specifikke spørgsmål:

At der kan blive mulighed for at bygge boliger i form af åbenlav (parcelhuse) og tæt-lav (rækkehuse og dobbelthuse) samt at en mindre del af området eventuelt kan anvendes til etageboliger. 

Vi er enige i, at området egner sig til åben-lav samt tæt-lav, men ikke til etageboliger. Vi mener at højden skal holde sig indenfor 8,5 meter og husene skal være med sadeltag for at passe med resten af byen.

Der er stor efterspørgsel på tæt-lav bebyggelse samt ældreboliger. Det sidste kunne med fordel tænkes ind i det nye område.

At en del af planområdet udlægges til lokalt butikscenter, så der kan blive mulighed for at opføre en dagligvarebutik i området. 

I forhold til en placering af en dagligvarebutik har vi en desværre en del historik for området. Der har været forsøgt anlagt en købmandsforretning af flere omgange i Spørring, men de har ikke vist sig at være levedygtige. På samme vis er Brugsen i Trige lige lukket. Vi vurderer ikke, at en dagligvarebutik uden adgang til Randersvej er attraktiv for en kommerciel part eller levedygtig.

Vi ser det ikke som en mulighed at bruge Ågade som en vej til forsyningen af en dagligvarebutik. Vi er også bekymrede for støjen af en butik og mener, at den ikke skal ligge inde mellem beboelse, hvorimod en placering mod Randersvej, der i forvejen er plaget af støj, ville være mere oplagt.

At der kan blive mulighed for daginstitution. 

Med den udvidelse der ligger i planen, mener vi, at det giver mening at et lægge et areal til daginstitution samt et rekreativt område, eller andet offentligt areal evt. i forbindelse med regnvandsbassinet. Vi er bekymrede for, at det nye område får en udformning, der splitter byen i to.

At der kan blive mulighed for at bygge op til 2 etager (8,5 m) og enkelte steder måske op til 3 etager.

Dette spørgsmål har vi svaret på ovenfor. 

At der kan blive mulighed for at have en bebyggelsesprocent på op til 30 % for åben-lav bebyggelse og 40 % for tæt-lav bebyggelse og etageboliger.

Regnvandsbassin og niveauforskelle giver naturlige begrænsninger i forhold til bebyggelsesprocenten, men vi har ikke forbehold i forhold til de nævnte procenter, så længe hensynet til naboerne af det nye område respekteres. Vi ved, at borgere i Spørring efterspørger tæt-lav bebyggelse og ældreboliger, derfor ønsker vi øget fokus på disse boligformer.. 

Til gengæld finder vi det ikke hensigtsmæssigt, der etableres etageboliger over 8,5 meter. Det passer ikke ind i området, den øvrige byggestil og kan potentielt give gener for eksisterende bebyggelse på grund af områdets niveauforskelle.

At en del af arealet mod nord, der ligger undenfor kommuneplanens rammeområde inddrages i planlægningen. 

Dette har vi ingen indsigelser til. Det giver god mening for at kunne etablere alternative adgangsveje til området.

Såfremt der skulle være uklarheder eller behov for uddybende oplysninger om vores høringssvar, står vi selvfølgelig til rådighed.
Spørring Borgerforening

Total Page Visits: 850 - Today Page Visits: 3
,