Generalforsamling

Referat generalforsamling 26-10 2023:

 1. Valg af dirigent.
  1. Henny Yde valgt som dirigent
  2. Henny konstaterer, at generalforsamling er lovligt indkaldt. Ingen protester herimod.
 2. Formandens beretning.
  1. Se særskilt fil
  2. Ingen spørgsmål eller indsigelse.
 3. Regnskabets aflæggelse.
  1. Regnskab og budget blev uddelt på generalforsamlingen
   1. Eftersendes af Sven-Erik Adamsen
  2. Spørgsmål
   1. Der var spørgsmål til krav til kommunalt tilskud. Der stilles flere krav om bl.a. at halvdelen af byen er medlemmer. 
   2. Diskussion om kontingentopkrævning. 
  3. Ingen indsigelser
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Ingen indkomne
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Nikolaj Jørgensen, Magnus Sørensen, Sven-Erik Adamsen og Palle Holm er på valg, Magnus og Sven-Erik modtager ikke genvalg.
  1. Kandidater til bestyrelsen:
   1. Palle Holm 
   2. Nikolaj Jørgensen
   3. Anne Jul Morsing
   4. Mads Kremmer
   5. Bothilde Kremmer
  2. Kandidaterne præsenterede sig selv
  3. Valgt til bestyrelsen:
   1. Palle Holm 
   2. Nikolaj Jørgensen
   3. Anne Jul Morsing annejulmorsing@gmail.com
   4. Mads Kremmer mdskremmer@gmail.com
 6. Valg af suppleanter. Nuværende suppleanter er Jakob Dahlstrøm og Arnt Murberg (i SpørringPostens redaktion), Kirstine Friis er indtrådt i bestyrelsen.
  1. Bothilde Kremmer er valgt som 1. suppleant bothildekremmer@gmail.com
  2. Arnt Murvad er valgt som 2. suppleant 
  3. Carl-Henrik Helles Olsen er valgt som 3. suppleant chholsen@gmail.com
 7. Valg af revisor. Nuværende revisorer er Peter Sørensen og Anton Bruun.
  1. De er genvalgt
 8. Eventuelt.
  1. Næste år trykkes dagsorden
  2. Der blev gjort opmærksom på, at info om generalforsamling skal på hjemmesiden. Flere efterlyste generel opdatering af hjemmesiden. Det blev aftalt, at bestyrelsen drøfter muligheder/ressourcer og ambitioner i forhold til vedligeholdelse af hjemmesiden 
  3. Der var drøftelse om skur på fodboldbanen kunne være en container. Der blev også gjort opmærksom på, at det kan være en udfordring at komme ud med flagtraileren pga. trafikforhold.  
  4. Der var drøftelse af bump på Gl. Landevej i forhold til busserne. 

Sekretær: Magnus Nørgaard Sørensen

Formandsberetning 2023 af Palle Holm:

 • Borgmesterbesøg var den 21. november, hvor der var mødt nogle borgere op. Vi fik luftet vores ideer og frustrationer over for Jacob Bundsgaard og han lovede at sætte gang i de folk, der skal løse dem.
 • Juletræstænding var sidste år den 27. november, i år bliver det den 3 december, igen er det aktive folk fra byen, der er på banen med træ og arbejde, tak for det.
 • Formandsmøde for fællesråd den 6. februar, hvor der blev taget hul på at lave en ny samarbejdsaftale mellem kommunen og lokalrådene. Det er kommunens mening at samarbejdet med lokalrådene bliver tættere og mere forpligtende. Nu er processen kommet nærmere til beskrevne aftaler. Der er dog STOR forskel på lokalrådene og vores opgaver/problemer (og ressourcer). Vi må huske på, at det er et frivilligt arbejde, der lægges i lokalrådene og Borgerforeningen. Min mening er at det skal være sjovt/spændende at lave frivilligt arbejde, så derfor er det umuligt at lægge formelle krav på det frivillige arbejde, der kan udelukkende være tale om forventninger: Hvis der ikke er nogen, der tager opgaven på sig, bliver det ikke gjort! Tænk på det, når vi når til valg.
 • Møde med Sport og Fritid den 17. marts, hvor Nuller og jeg deltog. Vi nåede frem til en aftale om at vi må lægge multibanen i den sydlige ende af boldbanen og vi får overdraget flisearealet i det nordøstlige hjørne af boldbanen til et materialeskur. Nu mangler vi ´bare´ 250.000 kr. + 90.000 kr. for at gennemføre planerne.
  Henrik har søgt forskellige fonde og vi har fået afslag fra de fleste.
 • Besøg på biogasanlæg lørdag den 18. marts, hvor vi var 10 fra Spørring, der blev kørt til Holsted for at se et moderne biogasanlæg. Vi fandt ud af, at man i dag godt kan lave et anlæg, der ikke giver lugtgener til naboerne. Vi blev meget beroliget efter mødet.
  Nu er Nature Energy, som ejer Bånlev Biogas, blevet en del af Shell-koncernen. Det betyder at der er kommet skrappere krav til arbejdsmiljø og sikkerhed, hvilket for os giver større sikkerhed mod uheld på anlægget.
 • Oplandspuljen onsdag den 22. marts mødtes Erica og jeg med repræsentanter for oplands puljen. Der deltog fællesråd fra Århus Nord. Vi havde to ønsker, der passede til den sammenhæng:
  Hvordan kan vi bevare det gamle Spørring? Det gamle Spørring, historien om byen, general viden om landsbyen Spørring.
  Grøntoppen (Grønt område) Ønsket er at Grøntoppen bliver et mødested for unge, som gamle, at byfest holdes der. Bedre tilgang for gangbesværede, mere natur, mere legeplads, skygge, grill, faste bænke. Mødesteder  
 • Affaldsindsamling 10. april. Vi var ikke ret mange og der var ikke ret meget affald. Der er nogle, der gør en vedvarende indsats for at holde rent i og omkring Spørring. Tak for det.
 • Borgermøde om Båndlev biogas 13. april, hvor der var stor deltagelse og ivrig debat. Det er afgørende for Borgerforeningen at undgå lugtgener, så derfor har vi gået med til at Bånlev udvider og moderniserer anlægget, så slipper vi af med de utætte tanke og filtre, desværre kommer der større og flere tanke i landskabet. Det største problem er den generelt stigende trafik på Randersvej
 • Møde med de tre playmakere og Trige-Ølsted Fællesråd her i Fælleshuset den 23. maj, hvor vi startede 
 • processen op omkring ønsker til VE-puljen fra solceller. 
 • Spørring-Smuk-Dag 3. juni kl. Grøntoppen, hvor der var mødt en håndfuld op. Vi fik malet og gjort fitnessredskabet færdigt, nu mangler det bare at blive godkendt.
 • Møde omkring ønsker til VE-midler 28. september, hvor vi var samlet en pæn flok borgere. vi fik samlet ideer:
 • Fritid:
  Multihal (som ved Viruphus) til:
  Fitness, Padel, Fodbold, Gymnastik, koncert, Fest og byfest, Foredrag, Børnehavebrug.
  Udbygning at Grøntoppen: Dræn, Legeplads, Kælkebakke Projekt.
  Infrastruktur:
  Støjafskærmning langs Randersvej og motorvejen, evt. som et bredt plantebælte.
  1 eller 2 tunneller
  Stier der forbinder de forskellige områder og ved de naturskønne søer/og områder
  Etablering af sti ved Spørring Å
  Fartbump på Gammel Landevej pudebump/chikaner på Mosegårdsvangen (se Egå som glimrende eksempel)
  Chikaner til øget cykel mobilitet på Gl. landevej og rundt i byen.
  Delebilsordning for Spørring sogn via app eller lignende.
  -Lade stander ved Randersvej med cykelparkering.
  Private lade stander til favorabel etableringspris.
  Forsynings fællesskab etablere vindmøller. Dele inventar som trailer og andet.
  Rekreativt:
  Natur fitness, Skaterbane.
  Forskellige stationer med bænke/udsigtspunkter.
  Park på østside at sø ved Søhøjparken evt. med shelters & bålplads.
  Sti med lys på langs Risvangsvej, der hænger sammen med stisystem rundt i Spørring,
  Punkter/stationer langs stisystemet
  (1) NaturFitness, (2) Bænke /udsigtspunkter, (3) Shelters så langt fra larmende vej som muligt
  (4) Spørring botanisk have – lille kompakt, (5) Skaterbane, (6) Legeplads, (7) Biodiversitets stribe.
  Beplantning/Botanisk have – gerne på et område lidt væk fra veje.
  Ved VE-anlæg:
  8-tals stisystem på østsiden af Randersvej fra Søhøjparken strækkende til Solcellepark ved Hedegaards vej. Der skal være plads til gående, cyklende, ridende, der skal være bænke placeret undervejs – Inklusive vedligeholdelse.
  Etablering af shelterplads i et hjørne af solcelleparken ved Hedegaardsvej.
  Hvor det er muligt beplantes bærbuske langs stisystemet.
  Anlæg af skov fra gamle planteskole til Kærhusvej med forbindelse til 8-tals systemet.
  Jeg har kontakt med Better Energy: Anders Nielsen, som gerne vil mødes med os, når han har fået tilladelse af Århus Kommune til at opsætte solcellerne.
 • Tak til alle borgere, der yder en indsats for vores landsby med vedligehold af vores områder: Grønningen, Grøntoppen, Folkeskoven, Fælleshuset og alle de andre områder samt ikke mindst den store indsats med byfest.

Hilsen Borgerforeningens bestyrelse

Total Page Visits: 10033 - Today Page Visits: 12
,